Zásady ochrany osobných údajov
1. Rozsah pôsobnosti týchto zásad ochrany osobných údajov
Pred použitím služieb tejto webovej lokality potvrďte, že ste si prečítali všetky podmienky uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov a súhlasíte s nimi. Ak s tým úplne alebo čiastočne nesúhlasíte, nepoužívajte služby tejto webovej stránky. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú len na zhromažďovanie, spracovanie a používanie vašich osobných údajov touto webovou stránkou a nie inými spoločnosťami alebo osobami, ktoré nevlastníme ani nekontrolujeme. Na tejto webovej stránke môžete používať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami, z ktorých každá je individuálna. Zhromažďovanie údajov sa spracúva v súlade so zásadami ochrany osobných údajov na ich webovej stránke a nesúvisí s našou spoločnosťou. 2.
2. Upozornenie na zákony o ochrane osobných údajov
(1) Účel zhromažďovania: Spolupráca s tretími stranami pri poskytovaní služieb súvisiacich so spoločnosťou, marketing, správa zákazníkov, správa členstva a iné marketingové a propagačné aktivity.
(2) Kategórie osobných údajov: identifikačné kategórie (meno, adresa, kontaktné telefónne číslo, e-mailová adresa), charakteristické kategórie (vek, pohlavie, dátum narodenia atď.), kategórie sociálneho kontextu (záujmy, voľný čas, životný štýl, spotrebiteľské návyky atď.), iné (korešpondenčný e-mail, správy na webovej stránke, informácie o sledovaní automaticky zaznamenané systémom atď.).
(3) Doba použitia osobných údajov: šesť mesiacov po uplynutí a ukončení členstva na tejto webovej stránke; ak nejde o člena, šesť mesiacov po zániku účelu, na ktorý boli osobné údaje zhromaždené.
(4) Oblasť použitia osobných údajov: miesto podnikania spoločnosti a hostiteľ servera.
(5) Komu sú osobné údaje určené: spoločnosti a tretím stranám, s ktorými má spoločnosť uzatvorenú zmluvu (napr. dodávatelia zabezpečujúci logistiku, peňažné toky alebo darčeky na podujatia, výstavy); ak ich spoločnosť zhromažďuje spoločne s inými dodávateľmi, je to uvedené v kampani na hromadný zber.
(6) Ako sa osobné údaje používajú: v súlade s rozsahom účelov, na ktoré sa zhromažďujú, a s týmito zásadami ochrany osobných údajov.
(7) Ako sa využívajú práva používateľa na údaje: V súlade s článkom 3 zákona o ochrane osobných údajov máte právo na prístup k svojim osobným údajom alebo na žiadosť o ich sprístupnenie, žiadosť o ich kopírovanie, žiadosť o doplnenie alebo opravu, žiadosť o ukončenie zhromažďovania, spracúvania alebo používania a žiadosť o vymazanie.
(8) Nepovinný opis osobných údajov: Ak zhromažďujeme osobné údaje, príslušné stránky alebo dokumenty sú uvedené ako nepovinné, len aby vám poskytli lepší zážitok z používania tejto webovej stránky a nemajú vplyv na vaše právo používať túto webovú stránku.
3. Zhromažďovanie, spracovanie a používanie osobných údajov
S vaším súhlasom môže spoločnosť zverejniť niektoré informácie z tejto webovej stránky na informačnej stránke o podujatí vo vašej komunite prostredníctvom Facebooku alebo podobných systémov sociálnych služieb. Ak nesúhlasíte so zverejňovaním takýchto informácií, neklikajte na tlačidlo opt-in ani nepoužívajte komunitu.
Ak nesúhlasíte so zverejňovaním takýchto informácií, neklikajte na tlačidlo opt-in alebo použite mechanizmus členstva v komunitnej službe na odstránenie takýchto informácií alebo odmietnite ich ďalšie zverejňovanie na tejto webovej lokalite. Ak máte akékoľvek otázky, stále môžete kontaktovať spoločnosť a my vám pomôžeme pri identifikácii a riešení problému.
Spoločnosť nebude svojvoľne poskytovať vaše osobné údaje tretím stranám, s výnimkou rozsahu potrebného na vykonávanie príslušných činností súdnych, prokurátorských alebo príslušných orgánov alebo v spojení s dodávateľmi spoločnosti, ktorí sú tretími stranami.
V prípade, že spoločnosť alebo túto webovú lokalitu nadobudne iná tretia strana alebo majetok, v dôsledku čoho dôjde k zmene práv na správu, spoločnosť vopred zverejní príslušné údaje na tejto webovej lokalite a všetky informácie o používateľoch, ktoré vlastní spoločnosť, alebo ich časť môžu byť prevedené na tretiu stranu podľa podmienok zmeny práv na správu. 4. Technológia ukladania do vyrovnávacej pamäte
Na účely budúcej identifikácie môže spoločnosť pri používaní služieb tejto webovej stránky nastaviť a sprístupniť súbory cookie vo vašom počítači. Môžete sa rozhodnúť, či chcete povoliť používanie technológie cookies nastavením svojho osobného počítača alebo internetového zariadenia. Ak zakážete súbory cookie, môže to spôsobiť nepríjemnosti alebo obmedziť niektoré funkcie pri používaní služieb tejto webovej stránky. 5. Dôvernosť a bezpečnosť
Naši zamestnanci budú mať obmedzený prístup k vašim osobným údajom len v rozsahu, ktorý potrebujú na to, aby vám mohli poskytovať produkty alebo služby. V záujme ochrany bezpečnosti vášho účtu a osobných údajov neposkytujte svoje osobné číslo účtu a heslo tretím stranám ani im neumožňujte používať vaše osobné údaje na žiadosť o číslo účtu a heslo. Ak tak neurobíte, budete niesť zodpovednosť za následky. Ak dôjde k zneužitiu vášho účtu a hesla V každom prípade si okamžite zmeňte heslo alebo oznámte spoločnosti pozastavenie vášho účtu (spoločnosť môže požiadať o kontrolu vašich osobných údajov). Internet nie je bezpečné prostredie na prenos informácií. Pri používaní tejto webovej stránky sa vyhnite poskytovaniu citlivých osobných údajov iným osobám alebo ich verejnému zverejňovaniu na webovej stránke. 6. Ochrana maloletých
Táto webová stránka nie je určená špeciálne pre maloletých/deti. Maloleté osoby, ktoré súhlasia so zhromažďovaním a používaním svojich osobných údajov pri používaní tejto webovej stránky, by tak mali urobiť prostredníctvom toho istého zákonného zástupcu alebo opatrovníka. Zákonný zástupca alebo opatrovník môže požiadať spoločnosť, aby zastavila zhromažďovanie, spracovanie a používanie určitých osobitných účtov a súvisiacich osobných údajov. 7. Zásady ochrany osobných údajov
Ak dôjde k zmenám v zásadách ochrany osobných údajov, budete o podstatných zmenách informovaní prostredníctvom e-mailu alebo textovej správy, ktorú ste poskytli, a zmeny budú zverejnené na tejto webovej lokalite. Ak s takýmito zmenami alebo úpravami nesúhlasíte, prestaňte používať služby tejto webovej lokality a komunikujte s nami, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany osobných údajov. Informujeme vás, že prestaneme zhromažďovať, spracovávať a používať vaše osobné údaje.